Monday, March 20, 2006

Kansion Ed San Juan Evangelista
Kansion Ed San Juan Evangelista/ Song to St. John the Evangelist:

ANGGAPO'Y AROM
Tune: No Other Servant, Composed by Alex Z. Muyano
Lyrics, translated into Pangasinan by Marcelo L. Vistro

Anggapo’y arom no ag say pinablin Juan,
Sinmaral ed pagew na Katawan,
Diad pandem ya kaiba iray disipulo,
Pinmatnag, simpit tan aro nen Kristo.

Anggapo’y arom no ag say pinablin Juan,
Anggapo’y arom ya nansiansiad Katawan,
Saray arom so tinmaynan lad takot,
Pinablin Juan ag inmarawin balot.

Refrain:
O pinablin Juan ag mi ka nalingwanan,
Sikan ag inmarawid Katgawan,
Impalimad sikay Inan Viregn Maria,
Say Iglesian dinondon Ton insalva.

Anggapo’y arom no ag say pinablin Juan,
Angipaamtay maung a walnay Katawan,
San Juan napnoy Espiritu Santo,
Masanton Evangelioy insulat to.

Refrain 2x

This song is the opening song for a weekly and nine-day Novena to St. John the Evangelist, the patron saint of Dagupan City.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails